赠卫八处士

作者: 唐代    杜甫
人生不相见,动如参与商。
今夕复何夕,共此灯烛光。
少壮能几时,鬓发各已苍。
访旧半为鬼,惊呼热中肠。
焉知二十载,重上君子堂。
昔别君未婚,儿女忽成行。
怡然敬父执,问我来何方。
问答乃未已,驱儿罗酒浆。
夜雨剪春韭,新炊间黄粱。
主称会面难,一举累十觞。
十觞亦不醉,感子故意长。
明日隔山岳,世事两茫茫。

rén shēng bú xiàng jiàn ,dòng rú cān yǔ shāng 。人生不相见,动如参与商。
jīn xī fù hé xī ,gòng cǐ dēng zhú guāng 。今夕复何夕,共此灯烛光。
shǎo zhuàng néng jǐ shí ,bìn fā gè yǐ cāng 。少壮能几时,鬓发各已苍。
fǎng jiù bàn wéi guǐ ,jīng hū rè zhōng cháng 。访旧半为鬼,惊呼热中肠。
yān zhī èr shí zǎi ,zhòng shàng jun1 zǐ táng 。焉知二十载,重上君子堂。
xī bié jun1 wèi hūn ,ér nǚ hū chéng háng 。昔别君未婚,儿女忽成行。
yí rán jìng fù zhí ,wèn wǒ lái hé fāng 。怡然敬父执,问我来何方。
wèn dá nǎi wèi yǐ ,qū ér luó jiǔ jiāng 。问答乃未已,驱儿罗酒浆。
yè yǔ jiǎn chūn jiǔ ,xīn chuī jiān huáng liáng 。夜雨剪春韭,新炊间黄粱。
zhǔ chēng huì miàn nán ,yī jǔ lèi shí shāng 。主称会面难,一举累十觞。
shí shāng yì bú zuì ,gǎn zǐ gù yì zhǎng 。十觞亦不醉,感子故意长。
míng rì gé shān yuè ,shì shì liǎng máng máng 。明日隔山岳,世事两茫茫。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

赠卫八处士作者: 杜甫

简介 诗词 杜甫

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

赠卫八处士译文

人生不相见,动如参与商。
人生旅途常有别离不易相见,就像参星商星实在难得相遇。

今夕复何夕,共此灯烛光。
今夜又是一个什么吉日良辰,让我们共同在这烛光下叙谈。

少壮能几时,鬓发各已苍。
青春壮健年少岁月能有多少,转瞬间你我都已经两鬓如霜。

访旧半为鬼,惊呼热中肠。
昔日往来的朋友一半已去世,我内心激荡不得不连声哀叹。

焉知二十载,重上君子堂。
没想到我们已分别廿个春秋,今天还能亲临你家里的厅堂。

昔别君未婚,儿女忽成行。
相分别是你还没有结婚成家,倏忽间你的子女已成帮成行。

怡然敬父执,问我来何方。
他们彬彬有礼笑迎父亲老友,亲切地询问我来自什么地方?

问答未及已,儿女罗酒浆。
还来不及讲述完所有的往事,你就催促儿女快把酒菜摆上。

夜雨剪春韭,新炊间黄粱。
冒着夜雨剪来了青鲜的韭菜,呈上新煮的黄米饭让我品尝。

主称会面难,一举累十觞。
主人感慨见面的机会太难得,开怀畅饮一连喝干了十几杯。

十觞亦不醉,感子故意长。
一连喝干十几杯还没有醉意,令我感动你对老友情深意长。

明日隔山岳,世事两茫茫。
明日分别后又相隔千山万水,茫茫的世事真令人愁绪难断。

1、彭定求 等全唐诗(上)上海:上海古籍出版社,1986:510
2、萧涤非杜甫诗选注北京:人民文学出版社,1998:99-101
3、张国举唐诗精华注译评长春:长春出版社,2010:279-280

赠卫八处士注释

人生不相见,动如参(shēn)与商。

动如:是说动不动就像。
参商,二星名。
商星居于东方卯位(上午五点到七点),参星居于西方酉位(下午五点到七点),一出一没,永不相见,故以为比。

今夕复何夕,共此灯烛光。

少壮能几时,鬓发各已苍。

苍:灰白色。

访旧半为鬼,惊呼热中肠。

访旧:一作“访问”。
惊呼:一作“呜呼”。

焉知二十载,重上君子堂。

昔别君未婚,儿女忽成行(háng)

成行:儿女众多。

怡然敬父执,问我来何方。

“父执”:词出《礼记·曲礼》:“见父之执。
”意即父亲的执友。
执是接的借字,接友,即常相接近之友。

问答未及已,儿女罗酒浆。

未及已:还未等说完。
“儿女”一作“驱儿”。
罗,罗列酒菜。

夜雨剪春韭,新炊间黄粱。

“间”:读去声,搀和的意思。
黄粱,即黄米。
新炊是刚煮的新鲜饭。

主称会面难,一举累十觞(shāng)

主:主人,即卫八。
称就是说。
曹植诗:“主称千金寿。
”累:接连。
觞:饮酒。

十觞亦不醉,感子故意长。

故意长:老朋友的情谊深长。

明日隔山岳,世事两茫茫。

山岳:指西岳华山。
世事:包括社会和个人。
两茫茫,是说明天分手后,命运如何,便彼此都不相知了。
极言会面之难,正见令夕相会之乐。
这时大乱还未定,故杜甫有此感觉。

1、彭定求 等全唐诗(上)上海:上海古籍出版社,1986:510
2、萧涤非杜甫诗选注北京:人民文学出版社,1998:99-101

赠卫八处士赏析

人生不相见,动如参与商。
今夕复何夕,共此灯烛光。
少壮能几时,鬓发各已苍。
访旧半为鬼,惊呼热中肠。
焉知二十载,重上君子堂。
昔别君未婚,儿女忽成行。
怡然敬父执,问我来何方。
问答未及已,儿女罗酒浆。
夜雨剪春韭,新炊间黄粱。
主称会面难,一举累十觞。
十觞亦不醉,感子故意长。
明日隔山岳,世事两茫茫。

 这首诗写久别的老友重逢话旧,家常情境,家常话语,娓娓写来,表现了乱离时代一般人所共有的“沧海桑田”和“别易会难”之感,同时又写得非常生动自然,所以向来为人们所爱读。 

 开头四句说:人生动辄如参、商二星,此出彼没,不得相见;今夕又是何夕,咱们一同在这灯烛光下叙谈。这几句从离别说到聚首,亦悲亦喜,悲喜交集,把强烈的人生感慨带入了诗篇。诗人与卫八重逢时,安史之乱已延续了三年多,虽然两京已经收复,但叛军仍很猖獗,局势动荡不安。诗人的慨叹,正暗隐着对这个乱离时代的感受。 

 久别重逢,彼此容颜的变化,自然最容易引起注意。别离时两人都还年轻,而此时俱已鬓发斑白了。“少壮能几时,鬓发各已苍”两句,由“能几时”引出,对于世事、人生的迅速变化,表现出一片惋惜、惊悸的心情。接着互相询问亲朋故旧的下落,竟有一半已不在人间了,彼此都不禁失声惊呼,心里火辣辣地难受。按说,杜甫这一年才四十八岁,亲故已经死亡半数很不正常。如果说开头的“人生不相见”已经隐隐透露了一点时代气氛,那么这种亲故半数死亡,则更强烈地暗示着一场大的干戈乱离。“焉知”二句承接上文“今夕复何夕,共此灯烛光”,诗人故意用反问句式,含有意想不到彼此竟能活到今天的心情。其中既不无幸存的欣慰,又带着深深的痛伤。

 前十句主要是抒情。接下去,则转为叙事,而无处不关人世感慨。随着二十年岁月的过去,此番重来,眼前出现了儿女成行的景象。这里面当然有倏忽之间迟暮已至的喟叹。“怡然”以下四句,写出卫八的儿女彬彬有礼、亲切可爱的情态。诗人款款写来,毫端始终流露出一种真挚感人的情意。这里“问我来何方”一句后,本可以写些路途颠簸的情景,然而诗人只用“问答乃未已”一笔轻轻带过,可见其裁剪净炼之妙。接着又写处士的热情款待:菜是冒着夜雨剪来的春韭,饭是新煮的掺有黄米的香喷喷的二米饭。这自然是随其所有而具办的家常饭菜,体现出老朋友间不拘形迹的淳朴友情。“主称”以下四句,叙主客畅饮的情形。故人重逢话旧,不是细斟慢酌,而是一连就进了十大杯酒,这是主人内心不平静的表现。主人尚且如此,杜甫心情的激动,当然更不待言。“感子故意长”,概括地点出了今昔感受,总束上文。这样,对“今夕”的眷恋,自然要引起对明日离别的慨叹。末二句回应开头的“人生不相见,动如参与商”,暗示着明日之别,悲于昔日之别:昔日之别,今幸复会;明日之别,后会何年?低回深婉,耐人玩味。

 诗人是在动乱的年代、动荡的旅途中,寻访故人的;是在长别二十年,经历了沧桑巨变的情况下与老朋友见面的,这就使短暂的一夕相会,特别不寻常。于是,那眼前灯光所照,就成了乱离环境中幸存的美好的一角;那一夜时光,就成了烽火乱世中带着和平宁静气氛的仅有的一瞬;而荡漾于其中的人情之美,相对于纷纷扰扰的杀伐争夺,更显出光彩。“今夕复何夕,共此灯烛光”,被战乱推得遥远的、恍如隔世的和平生活,似乎一下子又来到眼前。可以想象,那烛光融融、散发着黄粱与春韭香味、与故人相伴话旧的一夜,对于饱经离乱的诗人,是多么值得眷恋和珍重啊。诗人对这一夕情事的描写,正是流露出对生活美和人情美的珍视,它使读者感到结束这种战乱,是多么符合人们的感情与愿望。

 这首诗平易真切,层次井然。诗人只是随其所感,顺手写来,便有一种浓厚的气氛。它与杜甫以沉郁顿挫为显著特征的大多数古体诗有别,而更近于浑朴的汉魏古诗和陶渊明的创作;但它的感情内涵毕竟比汉魏古诗丰富复杂,有杜诗所独具的感情波澜,如层漪迭浪,展开于作品内部,是一种内在的沉郁顿挫。诗写朋友相会,却由“人生不相见”的慨叹发端,因而转入“今夕复何夕,共此灯烛光”时,便格外见出内心的激动。但下面并不因为相会便抒写喜悦之情,而是接以“少壮能几时”至“惊呼热中肠”四句,感情又趋向沉郁。诗的中间部分,酒宴的款待,冲淡了世事茫茫的凄惋,带给诗人幸福的微醺,但劝酒的语辞却是“主称会面难”,又带来离乱的感慨。诗以“人生不相见”开篇,以“世事两茫茫”结尾,前后一片苍茫,把一夕的温馨之感,置于苍凉的感情基调上。这些,正是诗的内在沉郁的表现。如果把这首诗和孟浩然的《过故人庄》对照,就可以发现,二者同样表现故人淳朴而深厚的友情,但由于不同的时代气氛,诗人的感受和文字风格都很不相同,孟浩然心情平静而愉悦,连文字风格都是淡淡的。而杜甫则是悲喜交集,内心蕴积着深深的感情波澜,因之,反映在文字上尽管自然浑朴,而仍极顿挫之致。

1、于海娣 等 唐诗鉴赏大全集 北京 :中国华侨出版社 ,2010年12月版 :第169-170页
2、于海娣 等 唐诗鉴赏大全集 北京 :中国华侨出版社 ,2010年12月版 :第169-170页

相关推荐

 • 杜甫
 • 唐诗三百首
 • 友情
 • 人生
 • 时光