贺新郎·九日

作者: 清代    刘克庄


湛湛长空黑。更那堪、斜风细雨,乱愁如织。老眼平生空四海,赖有高楼百尺。看浩荡、千崖秋色。白发书生神州泪,尽凄凉、不向牛山滴。追往事,去无迹。
少年自负凌云笔。到而今、春华落尽,满怀萧瑟。常恨世人新意少,爱说南朝狂客。把破帽、年年拈出。若对黄花孤负酒,怕黄花、也笑人岑寂。鸿北去,日西匿。

zhàn zhàn zhǎng kōng hēi 。gèng nà kān 、xié fēng xì yǔ ,luàn chóu rú zhī 。lǎo yǎn píng shēng kōng sì hǎi ,lài yǒu gāo lóu bǎi chǐ 。kàn hào dàng 、qiān yá qiū sè 。bái fā shū shēng shén zhōu lèi ,jìn qī liáng 、bú xiàng niú shān dī 。zhuī wǎng shì ,qù wú jì 。 湛湛长空黑。更那堪、斜风细雨,乱愁如织。老眼平生空四海,赖有高楼百尺。看浩荡、千崖秋色。白发书生神州泪,尽凄凉、不向牛山滴。追往事,去无迹。
shǎo nián zì fù líng yún bǐ 。dào ér jīn 、chūn huá luò jìn ,mǎn huái xiāo sè 。cháng hèn shì rén xīn yì shǎo ,ài shuō nán cháo kuáng kè 。bǎ pò mào 、nián nián niān chū 。ruò duì huáng huā gū fù jiǔ ,pà huáng huā 、yě xiào rén cén jì 。hóng běi qù ,rì xī nì 。少年自负凌云笔。到而今、春华落尽,满怀萧瑟。常恨世人新意少,爱说南朝狂客。把破帽、年年拈出。若对黄花孤负酒,怕黄花、也笑人岑寂。鸿北去,日西匿。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

贺新郎·九日作者: 刘克庄

简介 诗词 刘克庄

刘克庄(1187~1269) 南宋诗人、词人、诗论家。字潜夫,号后村。福建莆田人。宋末文坛领袖,辛派词人的重要代表,词风豪迈慷慨。在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。晚年致力于辞赋创作,提出了许多革新理论。

相关推荐

  • 刘克庄
  • 九日
  • 宋词三百首
  • 贺新郎
  • 宋词精选
  • 重阳节